Lumbreco, органичен тор за Лозя

Обща информация

Лумбреко е течен органичен тор, който има високо съдържание на аминокиселини от растителен произход, получени чрез хидролиза на растителни шротове.

Едни от най-важните аминокиселини, които се съдържат в Лумбреко, са:

  • Аспарагинова киселина, която е запасна и транспортна форма на азот.
  • Глутаминова киселина, която участва в синтеза на хлорофил, регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (регулира транспирацията, участва при опрашването).
  • Глицин - засилва сухоустойчивостта на растенията и участва в синтеза на хлорофил.
  • Аланин - стимулира покълването на семената. Валин и левцин - засилват сухо- и солеустойчивостта на растенията, както и участват при процеса опрашване.
  • Аргинин - стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони.

Внедрената американска технология за екстракция на биокомпост и органична материя запазва високото съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори.

  • Гиберелини - стимулират покълването на семената и нарастване на големината на листата, втвърдяват стъблото, намаляват междувъзловото разстояние, което намалява процента на полягане.
  • Ауксини - влияят на клетъчното делене, кореновото развитие и нарастване.

Лумбреко съдържа биологично активни вещества - актиномицети, грам положителни бактерии, които са продуценти на природни антибиотици, което повишава резистентността на растенията към заболявания. Приложен листно, Лумбреко гарантира активно усвояване на вложените почвени торове от основното торене. Богат източник на хранителни вещества и растежен стимулатор. Увеличава енергийния капацитет на листната маса и фотосинтезата. Укрепва кореновата система на растенията, ускорява процеса микориза. Стимулира полезната почвена микрофлора и служи като почвен подобрител. Повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени. Действа като антифриз, влизайки в клетъчните мембрани. Повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.


Начин на приложение и ползи


Фаза „5-8лист" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Благоприятства развитието на пищен листен апарат.

Фаза "край на цъфтеж" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Третираните с Лумбреко лозови насаждения са по-устойчиви на неблагоприятни климатични условия и заболявания. Листното подхранване може да се съчетава и с внасянето на пестициди. Намалява фитотоксичността и стреса от третирането.

Фаза „наедряване на зърното" - Лумбреко в доза 100 мл на дка.

Подобряват се качествените показатели - зърната наедряват. Стабилизира се ципата и се намаляват загубите от загниване. Подобряват се винените качества.

Резултати от приложение и добиви

След ползване на Лумбреко при фертигация се подобрява структурата на почвата и се осигуряват всички хранителни елементи, необходими на лозовото растение. Приложен почвено, Лумбреко стимулира развитието на микоризата. Приложен листно, Лумбреко засилва растежните прояви и се увеличава общата листна повърхност. Наблюдава се повишение на добива и захарността. Зърната наедряват, стабилизира се ципата и се намаляват загубите от загниване. Пoдобряват се винените качества.

Доволни клиенти мнения и препоръки

В региона на Карнобат клиентите предпочитат Лумбреко, защото в годините видяха ефекта му, а именно здрава ципа, висока захарност, добро вкореняване и вдигане на добива.

Доза и момент на приложение
Почвено

ЛИСТНО:


3 пъти по 100 милилитра на милилитра на декар или

4 пъти по 80 милилитра на милилитра на декар

1 разреждане - 1л. Концентрат Лумбреко в 150л. вода.

Смесимост

Лумбреко е съвместим с повечето обичайно прилагани препарати за растителна защита.

Указания за безопастност при работа

Да се пази извън досега на деца! Да се избягва контакт с кожата и очите! При работа с препарата да се ползват лични предпазни средства, като ръкавици, работно облекло, очила. След използване ръцете да се измиват старателно с вода и сапун!

Опаковка

Lumbreco, органичен тор, се предлага в следните търговски опаковки:

T 10L S 20L U 1000L